انبارداری و بارگیری

برای کسب وکارهایی که کالاهای خود را از چندین تامین کننده خریداری میکنند، جمع آوری و ارسال همه کالاها در یک کانتینر میتواند از مشکلات زیادی جلوگیری نماید. به این طریق خریداران میتوانند فرایند ترخیص کالا از گمرک و واردات را به یکبارگی انجام دهند. این کار همچنان باعث جلوگیری از خرابی محصولات میشود چون کانتینر مستقیما به انبار مشتری جهت تخلیه کالاها ارسال میگردد. ما میتوانیم با تامین کنندگان به تماس شده و کالاهای خریداری شده شم را در انبار شرکت خود دریافت کرده، و بع از رزرو کانتینر محصولات را بارگیری نماییم. کارمندان بخش انبار فرایند بارگیری را ارزیابی کرده و از اینکه محصولات به درستی مطابق با درخواست شما بارگیری شده اند اطمینان حاصل میکنند. بعدا گزارش تهیه شده از این روند به شما ارسال میگردد.

خدمات زنجیره تامین یک مرحله ای