.یکی از مهم‌ترین اقدامات برای جلوگیری از هزینه‌های غیرضروری و نارضایتی مشتری بازرسی پیش از حمل است

خدمات زنجیره تامین یک مرحله ای